Strzeż się tycia

wybierz zdrowy styl życia

 

  Główną ideą projektu "Strzeż się tycia, wybierz zdrowy styl życia" jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Jest on adresowany głównie do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie. Program projektu jest realizowany w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. Tematyka projektu dotyka czterech bardzo ważnych zagadnień: promuje zdrowe odżywianie, zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, propaguje życie w trzeźwości, zapoznaje z elementami dobrego wychowania.

 

CELE  PROJEKTU

 Podstawowymi celami projektu są:

 • Wdrażanie do zdrowego stylu życia
 • Wzrost świadomości profilaktyki zdrowotnej u dzieci
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, higieny i estetyki spożywania posiłków
 • Zdobywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków
 • Kształtowanie umiejętności zachowania się wg zasad savoir vivre
 • Kształtowanie postawy aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Zdobywanie nowych umiejętności sportowych
 • Promowanie rodzinnych form spędzania wolnego czasu
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu rodziny
 • Zwiększanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach rodzic – dziecko oraz wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
 • Zwiększanie świadomości rodzicielskiej w zakresie zadań i obowiązków rodziców względem swoich dzieci
 • Nabywanie umiejętności współdziałania, współpracy i współżycia w grupie – pomoc młodszym, wzajemna tolerancja, szacunek, odpowiedzialności za siebie i za innych
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją - nabywanie umiejętności wyrażania werbalnego i  niewerbalnego własnych uczuć i emocji
 • Stymulowanie twórczej postawy dzieci i młodzieży – rozwijanie umiejętności plastycznych i literackich
 • Zapoznanie wychowanków z problematyką środków uzależniających oraz z zagrożeniami sprzyjającymi ich zażywaniu
 • Promowanie postaw sprzyjających życiu bez alkoholu
 • Ukazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z presją wywieraną przez osoby pijące alkohol